พร้อมบริการวัดหน้างานติดตั้งฟรีทั่วไทย

บริษัท อันดามัน เฟรมเลส จำกัด

ออกแบบติดตั้งฉากกั้นอาบน้ำกระจกเทมเปอร์ Shower enclosures

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

หน้าเว็บไซต์นี้ซึ่งรวมถึงเอกสารอื่นใดที่มีการอ้างถึงในหน้าเว็บไชต์นี้ (“ข้อตกลงและเงื่อนไข”) เป็นข้อตกลงและเงื่อนไขที่ใช้บังคับกับการขายสินค้าที่ระบุบนเว็บไซต์ของเรา www.spshower.com เท่านั้น ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้จะไม่ครอบคลุมไปถึงการขายสินค้าของเราโดยบุคคลภายนอก

กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้โดยละเอียด ก่อนที่จะสั่งสินค้าจากหน้าเว็บไซต์ของเรา เมื่อท่านได้สั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ของเรานั้น จะถือว่าท่านได้ยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ หากท่านไม่ยอมรับและตกลงกับข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ ท่านจะไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าใดๆ บนเว็บไซต์ได้ ท่านสามารถพิมพ์สำเนาของข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้เพื่อใช้สำหรับการอ้างอิงในอนาคตได้ เรามีหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดหาสินค้าให้แก่ท่านภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับเรา

บริษัท รีไล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดการเว็บไซต์ www.spshower.com โดยบริษัท อันดามัน เฟรมเลส จากัด ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทในประเทศไทย มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ เลขที่ 130/139 หมู่ 5 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต